Algemene Voorwaarden

XTMOTORSPORT

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1 – Definities
1.1 XT Motorsport: de eenmanszaak, hierna te noemen “XT Motorsport”.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan XT Motorsport opdracht heeft gegeven tot levering en/of installatie van software en/of aan XT Motorsport opdracht heeft gegeven tot het verlenen van diensten en service, hierna te noemen “Opdrachtgever”.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en XT Motorsport.
1.4 Oplevering: het moment waarop de installatie voltooid is en daarvan, indien noodzakelijk, mededeling is gedaan aan de opdrachtgever.
1.5 Software update: nieuwe verbeterde versie van de software.
1.6 Software support: ondersteuning op het gebruik van software.
1.7 Opdrachtbevestiging: schriftelijke bevestiging door XT Motorsport van de door haar aan de Opdrachtgever aangeboden goederen en/of diensten, de koopprijs en de overige voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en wijzigingen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van de overeenkomst.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden en wijzigingen in de Overeenkomst of opdrachtbevestiging zijn slechts geldig indien schriftelijk tussen partijen vastgelegd en voorzien van een datum en een handtekening.

Artikel 3 – Offerte, Opdrachtbevestiging en Overeenkomst
3.1 Alle offertes van XT Motorsport zijn vrijblijvend en mede gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte
informatie.
3.2 Een Overeenkomst komt tot stand door de Opdrachtbevestiging van XT Motorsport. De algemene voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst en worden door XT Motorsport als bijlage met de offerte en/of de Opdrachtbevestiging meegezonden. De Opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.
3.3 De Overeenkomst is onder voorbehoud dat de te leveren goederen door XT Motorsport worden betrokken van derden. Het is mogelijk dat bepaalde goederen niet kunnen worden geleverd in welk geval XT Motorsport de Opdrachtgever hiervan in kennis stelt. XT Motorsport zal zich inspannen om de goederen alsnog zo spoedig mogelijk te leveren aan de Opdrachtgever. XT Motorsport is niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende
schade voor de Opdrachtgever.

Artikel 4 – Leveringstermijn
4.1 De leveringstermijn gaat in op het moment dat de opdracht door XT Motorsport is aanvaard. Indien de Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of indien hij ten behoeve den uitvoering van de overeenkomst informatie ter beschikking dient te stellen, gaat de leveringstermijn niet eerder dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.
4.2 Een door XT Motorsport opgegeven termijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bij de Opdrachtgever bekende omstandigheden. Leveringstermijnen gelden bij benadering. Overschrijding van een leveringstermijn geeft nimmer recht op enige schadevergoeding. De Opdrachtgever, die na overschrijding van een opgegeven leveringstermijn XT Motorsport schriftelijk heeft gemaand en een redelijke termijn heeft gegeven alsnog de Overeenkomst uit te voeren, is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden
indien XT Motorsport niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn.

Artikel 5 – Prijzen
5.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen gebaseerd op levering franco binnen Nederland en exclusief BTW. Voor levering buiten Nederland geldt de leveringsconditie “Ex Works” (Incoterms 2000). Voor leveringen buiten Nederland geldt dat de prijzen luiden exclusief alle belastingen, rechten, heffingen ‐ 1 ‐

en overige kosten die in verband met de koopovereenkomst verschuldigd zijn in het land van de Opdrachtgever of waar diensten worden verricht.
5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding c.q. koopovereenkomst geldende kostprijsfactoren. Indien een of meer der kostfactoren een verhoging ondergaat, daar onder begrepen wettelijke verhogingen, is XT Motorsport gerechtigd de prijzen te verhogen.

Artikel 6 – Keuring, acceptatie en reclames
6.1 De Opdrachtgever is verplicht om bij aflevering de zaken te controleren op hoeveelheid, hoedanigheid, beschadiging. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld en op het vervoersdocument of op de afleverbon te worden aangetekend. Gebreken die bij aflevering niet terstond konden worden geconstateerd dienen zo spoedige mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van XT Motorsport te worden gebracht.
6.2 Verborgen gebreken dienen onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het tijdstip waarop de opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt c.q. had kunnen ontdekken, schriftelijk aan XT Motorsport te worden gemeld.
6.3 Indien de goederen een materiaal‐ of fabricagefout vertonen en de Opdrachtgever dit tijdig heeft gemeld aan XT Motorsport, heeft Opdrachtgever recht op herstel of vervanging van deze goederen, een en ander ter beoordeling van XT Motorsport.
6.4 Indien XT Motorsport aansprakelijk zou zijn, beperkt de hieruit voortvloeiende plicht tot schadevergoeding zich tot maximaal de factuurwaarde van het geleverde goed, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
6.5 XT Motorsport sluit aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuist en ondeskundig gebruik en ongeautoriseerde reparatie van de goederen door de Opdrachtgever of derden geheel uit. Onder onjuiste gebruikt wordt in geval verstaan het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het geleverde is geconstrueerd.
6.6 XT Motorsport is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of gederfde winst aan de zijde van de Opdrachtgever.

Artikel 7 – Eigendomsovergang
7.1 Alle door XT Motorsport verkochten en/of geleverde goederen blijven haar eigendom totdat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan. Tot at het moment wordt de Opdrachtgever geacht de goederen uitsluitend voor XT Motorsport te houden. De Opdrachtgever mag de goederen niet vervreemden, niet tot zekerheid in eigendom overdragen, leveren of verpanden.
7.2 Indien de gerede twijfel bij XT Motorsport bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is XT Motorsport bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door XT Motorsport te lijden schade indien de aflevering vertraging ondervindt ten gevolge van terechte twijfel over de betalingscapaciteit van Opdrachtgever.
7.3 Voorts is XT Motorsport gerechtigd geleverde goederen bij Opdrachtgever of derden die de goederen voor de Opdrachtgever houden, weg te (doen) halen. De Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% per dag van het door hem verschuldigde bedrag.

Artikel 8 – Betaling
8.1 Betaling van onze facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
8.2 In geval van te late betaling is de Opdrachtgever over het openstaande deel van het factuurbedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. Gedeelten van een maand worden voor een volle maand gerekend. Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. Indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet stipt nakomt, zijn wij gerechtigd alle XT Motorsport goeddunkende maatregelen ter incasso van onze vordering te nemen of te doen nemen. De kosten van zodanige maatregelen komen ten laste van de Opdrachtgever die verplicht is alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan XT Motorsport te vergoeden ‐ 2 ‐
8.3 De vorderingen van XT Motorsport op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever.
Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, verkeert hij door dat enkele feit in verzuim zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist.
8.4 In de hiervoor genoemde gevallen is XT Motorsport bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van XT Motorsport schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 – Wijzigingen of annuleringen.
9.1 Wijzigingen of annuleringen van een tussen partijen gesloten overeenkomst behoeven de schriftelijke instemming aan XT Motorsport. De Opdrachtgever is alsdan gehouden alle schade en kosten, voortvloeiende uit de wijziging of annulering aan XT Motorsport te vergoeden.

Artikel 10 – Retourzendingen
10.1 Retourzendingen van goederen worden uitsluitend aanvaard indien de Opdrachtgever een door XT Motorsport verstrekt retournummer heeft vermeld op de zending. Bij ongefrankeerde en onvolledige retourzendingen (originele verpakking, handboeken, kabels etc.) heeft XT Motorsport het recht de daaruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Garantie
11.1 XT Motorsport garandeert dat de door haar geleverde goederen met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten er zich niettemin gebreken voordoen in de door XT Motorsport geleverde goederen als gevolg van fabricage‐ of materiaalfouten, dan zal XT Motorsport deze gebreken herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen. Deze garantie komt geheel te vervallen indien de gebreken geheel of ten dele het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verkeerde behandeling dan wel anderszins te wijten aan de schuld van de Opdrachtgever, alsmede in
geval van reparatie door andere dan door XT Motorsport aangewezen reparateurs. XT Motorsport kan als voorwaarde voor de nakoming van haar garantieverplichtingen verlangen dat het voor garantie in aanmerking komen de artikel franco aan een door haar op geven adres binnen Nederland worden toegezonden. Aanspraak op garantie moet door de Opdrachtgever worden gedaan door berichtgeving daarvan bij aangetekend schrijven aan XT Motorsport binnen de genoemde termijn. XT Motorsport is nimmer gehouden tot enigerlei verdere verplichting zoals schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12 – Ontbinding
12.1 XT Motorsport is gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden als:
· Opdrachtgever in staat van faillissement verklaard wordt, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest;
· Opdrachtgever tekort komt in de naleving van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden;
12.2 Ontbinding van de Overeenkomst als bedoeld in vorige lid zal door middel van een aangetekend schrijven aan de Opdrachtgever plaatsvinden.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
13.1 In alle gevallen waarin sprake is van onvoldoende functioneren van geleverde producten of onvolkomenheden bij de uitvoering van diensten zal XT Motorsport trachten deze te laten functioneren, respectievelijk uit te voeren als overeengekomen. Indien desondanks sprake is van toerekenbare tekortkoming van XT Motorsport, dan is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van XT Motorsport beperkt tot tekortkoming van XT Motorsport, dan is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van XT Motorsport beperkt tot
‐ 3 ‐
13.2 XT Motorsport, of de door XT Motorsport ingeschakelde dienstverleners, zijn nimmer aansprakelijk voor stagnatieschade, bedrijfsschade gevolgschade en verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom / licenties
14.1 Auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrecht op alle door XT Motorsport geleverde producten en diensten blijven eigendom van XT Motorsport, dan wel de toeleverancier van XT Motorsport die voor de uitvoering van de overeenkomst is ingeschakeld, zulks tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat deze rechten worden overgedragen. De opdrachtgever is gerechtigd tot gebruik van programmatuur overeenkomstig de voorwaarden die zijn vermeld bij de geleverde softwarepakketten.
14.2 XT Motorsport neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorg in acht om te voorkomen dat de te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van derde.
14.3 Beëindiging van de Overeenkomst zal de Opdrachtgevers of zijn rechtsopvolgers niet ontslaan van het in dit artikel omschrevene.

Artikel 15 – Overmacht
15.1 De in artikel 4 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke XT Motorsport door overmacht is verhinderd haar verplichtingen te voldoen.
15.2 Van overmacht aan de zijde van XT Motorsport is sprake, indien XT Motorsport na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, (dreiging) van terrorisme, brand, waterschade, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in‐ en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, als zowel in het bedrijf van XT Motorsport als bij derden, van wie XT Motorsport de benodigde materialen of grondstoffen geheel of
gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van XT Motorsport ontstaan.
15.3 Indien door overmacht de levering meer dan 2 maanden wordt vertraagd, is zowel XT Motorsport als de Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen, zonder dat hierdoor voor een der partijen enig recht op schadevergoeding ontstaat.
15.4 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de Overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was, naar XT Motorsport terug te zenden voor rekening en risico van de Opdrachtgever, indien de  Opdrachtgever kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door Opdrachtgevers niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het afleveren van de resterende goederen.

Artikel 16 – Installatie
16.1 Wanneer het installeren van de bestelde goederen deel uitmaakt van het overeengekomen, zal de Opdrachtgever er voor zorgdragen dat de voorzieningen, die nodig zijn in verband met de installatie, zijn getroffen. Wij hebben alsdan het recht gebruik te maken van de noodzakelijke faciliteiten, zoals elektriciteit en opslag van apparatuur. Ter zake zal Opdrachtgever XT Motorsport voor enigerlei aansprakelijkheid vrijwaren. Door Opdrachtgever verstrekte opdrachten voor meerwerk en aanvullende leveranties zullen door XT Motorsport extra worden gefactureerd. De oplevering in goede staat en de acceptatie daarvan door Opdrachtgever zal worden geacht plaats te vinden op het moment waarop wij
‐ 4 ‐
‐ 5 ‐
de installatie hebben voltooid en daarvan, indien noodzakelijk, mededeling hebben gedaan aan de Opdrachtgever tenzij schriftelijke anders is overeengekomen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
17.2 Geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van XT Motorsport, tenzij XT Motorsport er de voorkeur aan geeft geschillen te laten berechten door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de Opdrachtgever.
17.3 Voor vertalingen van de algemene voorwaarden geldt dat de Nederlandstalige tekst bindend is.
17.4 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in ’s‐Gravenhage.

Artikel 18 – Uitvoering
18.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft XT Motorsport het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
18.2 XT Motorsport is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat XT Motorsport is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan XT Motorsport de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten
totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 19 – Contractduur
19.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk een schriftelijk anders overeenkomen.
19.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever XT Motorsport derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 20 – Geheimhouding
20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 21 – Uitsluitingen
21.1 Storingen in de goede werking van de software veroorzaakt door gebruikersfouten, hardware, onderlinge incompatibiliteit van software en/of randapparatuur of de XT Motorsport omgevingsinvloeden geven geen recht op ondersteuning.

Artikel 22 – Wijzigingen in de hardware
22.1 Bij het sluiten van de overeenkomst is de software geïnstalleerd op een hardware configuratie die door XT Motorsport is geïnstalleerd of geaccepteerd. Indien de Opdrachtgever iets wijzigt aan de hardware waarop de software geïnstalleerd is dient XT Motorsport daar vooraf schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld.

Algemene Voorwaarden Downloaden
Algemene Voorwaarden XTM

 

MIS NIETS VAN XT MOTORSPORT !

PERFORMANCE NIEUWS, SPECIALE ACTIE’S & CUSTOM PROJECTEN

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF